Voorwaarden & SLA

Lees en download hier de SLA en algemene voorwaarden van Weritech:

Service Level Agreement Connectivity

Download hier de Service Level Agreement Connectivity van Weritech:

Download PDF

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Copaco

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden (“Algemene Verkoopvoorwaarden”) wordt verstaan onder Copaco (“Copaco”) de vennootschappen:

  1. Copaco N.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17063651)
  2. Copaco DC B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17084914)
  3. Copaco Nederland B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17048595)
  4. Copaco International B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17152732)
  5. Copaco Financial Services B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 17114469),

en andere daaraan gelieerde vennootschappen, die deze Algemene Verkoopvoorwaarden op hun transacties van toepassing hebben verklaard.

1.2 Onder Wederpartij (“Wederpartij”) wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Copaco een verbintenis is aangegaan, dan wel van Copaco een aanbod daartoe heeft ontvangen, dan wel aan Copaco het verzoek heeft gedaan een offerte uit te brengen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

1.3 Op alle door Copaco gedane aanbiedingen, alle met Copaco gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met Copaco, waaronder de overeenkomsten van opdracht, huur etc., zijn uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele door Wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Copaco. Indien Copaco niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Copaco het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle door Copaco aan Wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

2.2 Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op websites en andere gegevens behoudt Copaco nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van Copaco, dan wel nadat door Copaco met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door de medewerkers van Copaco of tussenpersonen gemaakt kunnen worden herroepen door Copaco’s volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen.

3.2 Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt Copaco’s factuur of pakbon (tevens) als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling c.q. een eigen aanvraag daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins beschikkingsonbevoegd en/of handelingsonbekwaam wordt, dan wel indien aan Copaco is gebleken dat Wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van Copaco, heeft zij het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dan wel extra zekerheid te verlangen (bijvoorbeeld middels het stellen van een bankgarantie, het vestigen van een pand- en/of hypotheekrecht, borgstelling etc., zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Copaco’s recht de door haar geleden schade van Wederpartij te vorderen. Deze bepaling geldt evenzeer indien door Copaco is toegestaan dat er op kredietbasis wordt geleverd. Alsdan is Copaco gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij Wederpartij terug te – doen – halen, waarbij Wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan Copaco de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde haar in het bezit te stellen van de goederen.

3.4 Indien Copaco door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Copaco gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is Wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

3.5 Ingeval meerdere wederpartijen/afnemers samen een opdracht geven aan of een order plaatsen bij Copaco, zijn deze hoofdelijk verbonden tegenover Copaco voor de voldoening van de (tegen)prestatie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur, ten blijke waarvan zij de opdracht mede zullen ondertekenen.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 Indien niet expliciet anders is overeengekomen, zijn alle door Copaco opgegeven prijslijsten in Euro’s af magazijn, exclusief BTW, orderkosten, handlingkosten, dropshipmentkosten, remboursementskosten, verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering, (eventueel) door de overheid te heffen rechten, toeslagen en/of belastingen.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bekende kosten zoals prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten et cetera. Indien na opdrachtbevestiging zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen is Copaco gerechtigd de overeengekomen prijs met de Wederpartij dienovereenkomstig aan te passen, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten, ongeacht of de wijziging voor Copaco al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. In geval van een raamovereenkomst met prijsafspraken in het kader waarvan door Wederpartij periodiek orders worden geplaatst, kan Copaco door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden de prijzen en tarieven aanpassen.

4.3 In geval van een foute prijsveronderstelling bij Copaco (die niet te wijten is aan een grove tekortkoming in hoofde van Copaco) met betrekking tot de toepasselijke aankoopprijzen betaalbaar door Copaco, heeft Copaco het recht om gedurende een termijn van zes (6) maanden na de levering de prijswijzigingen in overeenstemming met het voorgaande lid 2 toe te passen middels eenvoudige kennisgeving. Een dergelijke prijswijziging geeft Wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.4 Ontbinding door Wederpartij wegens prijsverhoging is uitsluitend toegestaan bij een verhoging van de prijs met meer dan 15% en indien Wederpartij uiterlijk binnen acht (8) werkdagen vanaf in kennis stelling van de prijsverhoging de overeenkomst deswege schriftelijk heeft ontbonden tegen de datum waarop de prijs- of tariefswijziging zou ingaan. Een ontbinding door Wederpartij laat de verplichtingen van Wederpartij tot voldoening van de tegenprestatie over de periode tot aan de genoemde datum van ontbinding onverlet. Prijsverlagingen of prijswijzigingen als gevolg van wets- of belastingwijzigingen, geeft Wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5. AFNAME

5.1 Wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen vijf (5) werkdagen, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal Wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie en/of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wederpartij is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen. Copaco heeft verder het recht om naar haar keuze, hetzij nakoming te vorderen, hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter te ontbinden, onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding jegens Wederpartij.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De aansprakelijkheid van Copaco wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot het bedrag dat Copaco onder zijn verzekering ontvangt van de verzekeraar met betrekking tot de schade waarvoor hij door Wederpartij aansprakelijk is gesteld.

6.2 Indien met betrekking tot de betreffende schade geen verzekeringsuitkering volgt, is de aansprakelijkheid van Copaco ongeacht de rechtsgrond in ieder geval beperkt tot (1) de garantie als bepaald in artikel 7; of (2) maximaal de bedongen en betaalde prijs (exclusief BTW) die Copaco heeft ontvangen van Wederpartij voor het betreffende product en/of de dienst waarvoor Wederpartij Copaco aansprakelijk heeft gesteld.

6.3 In geen geval zal Copaco jegens Wederpartij aansprakelijk zijn voor bijzondere schade, gevolgschade, indirecte schade, bijkomstige of incidentele schade of strafrechtelijke schade , met inbegrip van, maar zonder daartoe beperkt te zijn, schade als gevolg van vertragingen, winstderving, gemiste besparingen, verhoogde bedrijfskosten, schade veroorzaakt door of aan klanten van Wederpartij, verlies van klanten, verlies van goodwill, etc. vanwege wat voor oorzaak dan ook, ongeacht de grond voor aansprakelijkheid en ongeacht de vraag of hij op voorhand is ingelicht over de mogelijkheid van het op enigerlei wijze ontstaan van dergelijke schade en ongeacht of de schade op enige wijze voorzienbaar was.

6.4 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6 lid 3 geldt dat indien door Copaco aan Wederpartij geleverde producten of diensten door Copaco zijn ingekocht bij derden (fabrikanten, producenten, toeleveranciers), is Copaco’s aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze producten of diensten beperkt tot de garantie die Copaco in het specifieke geval krijgt van de betreffende derde(n) of de schade die de betreffende derde (n) aan Copaco vergoedt/vergoeden met betrekking tot de schade waarvoor Copaco door Wederpartij aansprakelijk is gesteld.

6.5 De aansprakelijkheid van Copaco jegens Wederpartij ten gevolge van beschadiging, vernietiging of verlies van informatie, documenten of gegevens, ongeacht de oorzaak, wordt uitgesloten.

6.6 Wederpartij is uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor, en Copaco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor, installatie, beheer, werking, functionaliteit, compatibiliteit en naleving van de licentievoorwaarden van de softwareleveranciers (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, een eventuele meldings- en informatieplicht) van alle door Wederpartij in combinatie met de door Copaco geleverde producten en diensten geïnstalleerde hardware en software. Niet-nakoming van de licentievoorwaarden van de softwareleveranciers kan leiden tot hoge boetes en/of schadevergoedingen. Wederpartij is aansprakelijk voor alle verbeurde boetes en alle direct en indirect geleden schade als gevolg van niet-naleving, en Wederpartij zal Copaco in dit opzicht vrijwaren en schadeloos stellen.

6.7 De in de leden 1 tot en met 6 hiervoor bedoelde beperkingen en uitsluitingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Copaco.

6.8 Buiten de in voorgaande leden genoemde gevallen rust op Copaco geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

6.9 De aansprakelijkheid van Copaco ontstaat slechts indien Wederpartij Copaco onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Copaco ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Copaco in staat is adequaat te reageren.

6.10 Iedere vordering tegen Copaco vervalt in ieder geval één (1) jaar na het ontstaan ervan.

6.11 Wederpartij vrijwaart Copaco tegen alle vorderingen van derden tegen Copaco, de kosten (inclusief redelijke juridische kosten) wegens verdediging tegen dergelijke vorderingen, en alle verplichtingen van Copaco tegenover derden, indien dergelijke claims, kosten en verplichtingen voortvloeien uit of ontstaan in verband met enig handelen of nalaten of gebruik van de producten of diensten door Wederpartij of enige door hem ingeschakelde derde en/of het niet naar behoren uitvoeren van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. GARANTIE EN REPARATIE

7.1 Copaco verstrekt slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voor zover Copaco garantie ontvangt van haar leveranciers en die van haar leverancier mag doorgeven aan Wederpartij. Het recht op garantie dient door Wederpartij te worden aangetoond, zo nodig middels opgave van serie- of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens. Copaco heeft het recht van Wederpartij te verlangen dat (1) een kassabon wordt overgelegd, die de klant van Wederpartij dient te tonen aan Wederpartij in geval van een garantieclaim, alsmede (2) een kopie van het innameformulier dat Wederpartij aan diens klant verstrekt als reçu bij inname van een product dat met een garantieclaim aan Wederpartij wordt aangeboden.

7.2 De in lid 1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien (de klant van) Wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs-)doeleinden wordt aangewend of naar het oordeel van Copaco op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

7.3 Indien Wederpartij goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, wil aanbieden, dan dient zij daarvoor de procedure te volgen zoals vermeld op de website “www.copaco.com”, en draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te repareren goed wordt aangeboden. Copaco heeft het recht om een aangeboden goed te weigeren en op kosten van Wederpartij te retourneren, indien door ondeugdelijke verpakking beschadiging is opgetreden en/of indien het goed niet is voorzien van een RMA nummer.

7.4 Copaco is gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan Wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij Copaco gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten van retourzending en (her-)verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreken worden geconstateerd of indien Wederpartij ervoor kiest om – na een opgave van de reparatiekosten – de reparatie niet te laten uitvoeren. De garantie op reparaties bedraagt dertig (30) dagen.

7.5 Copaco zal altijd de keuze hebben tussen reparatie van het door Wederpartij aangeboden goed/product danwel vergoeding van (maximaal) het factuurbedrag (exclusief BTW) van Copaco aan Wederpartij. Wederpartij is nimmer gerechtigd additionele kosten te claimen, waaronder doch niet uitsluitend, winstmarge, handlingkosten etc.

ARTIKEL 8. BETALINGEN

8.1 De betaling door Wederpartij van de door Copaco te leveren goederen, producten en diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder het recht van Wederpartij op aftrek van korting en/of schuldvergelijking, welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Copaco is toegestaan. Copaco is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Wederpartij te vervreemden c.q. te verpanden.

8.2 Betaling van de door Copaco toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of goederen/producten, dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder het recht van Wederpartij op aftrek van korting en/of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Copaco is toegelaten.

8.3 De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als door Wederpartij faillissement of surseance van betaling is of door haar zelf wordt aangevraagd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of – voor zover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.

8.4 Indien het volgens factuur door Wederpartij aan Copaco verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is Wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan Copaco vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1½% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan Copaco verder toekomende rechten.

8.5 Wanneer Copaco genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief BTW, met een minimum van 150 EUR exclusief BTW, alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van juridische bijstand, voor rekening van Wederpartij. Een en ander onverminderd het recht van Copaco op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.

8.6 Iedere betaling van Wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan Copaco verschuldigde rente alsmede van de door Copaco gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.

8.7 Copaco zal de overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al haar verplichtingen van aan haar gelieerde dochter- of zustervennootschappen volledig kunnen opschorten en/of verrekenen met vorderingen van Wederpartij of aan deze gelieerde dochter- of zustervennootschappen – ook als deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:

 1. Wederpartij enig op hem rustende verplichting jegens Copaco niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
 2. Wederpartij dan wel een daaraan gelieerde dochter- of zustervennootschappen in staat van faillissement verklaard wordt, een verzoek daartoe is ingediend, of in surseance van betaling verkeert;
 3. Wederpartij krachtens rechtelijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;
 4. Wederpartij is ontbonden of tegen Wederpartij een vordering tot ontbinding is ingesteld dan wel indien door Wederpartij een ontbindingsbesluit is genomen dan wel indien Wederpartij geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
 5. Wederpartij overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan dan wel tot overdracht van zijn bedrijf en Wederpartij nog niet aan zijn verplichtingen jegens Copaco heeft voldaan.

Dit recht heeft Copaco door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

8.8 Indien de factuur op verzoek van de Wederpartij wordt opgesteld op naam van een derde, zijn zowel de Wederpartij als de derde hoofdelijk gehouden ten opzichte van Copaco die in geen enkel geval de toestemming geeft voor overdracht van de schuld door de Wederpartij.

8.9 Wederpartij kan aan ‘Pass Through’ betalingen van Copaco aan Wederpartij zoals hierna omschreven geen enkel recht, vordering of claim ontlenen tegenover Copaco. Copaco aanvaardt ter zake geen enkele verplichting, verbintenis en/of aansprakelijkheid. ‘Pass Through’ betalingen zijn betalingen van fabrikanten, producenten of toeleveranciers bestemd voor Wederpartij met betrekking tot door Copaco aan Wederpartij geleverde producten en diensten, die Copaco heeft ingekocht bij deze derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot allowances, rebates en marketingbijdragen).

ARTIKEL 9. KLACHTEN

9.1 Wederpartij is verplicht bij levering onmiddellijk nauwkeurig te onderzoeken, of te laten onderzoeken, of de producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

9.2 Copaco zal door Wederpartij schriftelijk in kennis worden gesteld van enige klacht met betrekking tot de producten en/of diensten, waarbij wordt opgegeven (i) de producten en/of diensten die het betreft, (ii) de datum van aankoop en (iii) de aard van de tekortkoming (‘Field Incident Report’ (‘FIR’)).

9.3 In het geval van zichtbare tekortkomingen en/of ontbrekende hoeveelheden van de producten en/of diensten, moet Wederpartij binnen 5 werkdagen na levering van de producten en/of diensten schriftelijk een FIR indienen bij Copaco en deze tekortkomingen en/of ontbrekende hoeveelheden direct bij de levering vastleggen op de relevante pakbon.

9.4 Met betrekking tot alle andere klachten met betrekking tot de producten en/of diensten moet Wederpartij binnen vijf (5) werkdagen na de datum waarop de tekortkomingen aan Wederpartij bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn schriftelijk een FIR indienen bij Copaco.

9.5 Wederpartij moet Copaco schriftelijk in kennis stellen van eventuele klachten met betrekking tot het gefactureerde bedrag binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de factuur, waarbij een beschrijving wordt gegeven van de klachten.

9.6 Indien Wederpartij nalaat te klagen in overeenstemming met het in de artikelen 9.3, 9.4 en 9.5 hiervoor bepaalde, zal dat leiden tot het verloren gaan van welke vorderingen dan ook in dit opzicht.

9.7 Klachten van welke aard dan ook, zullen Wederpartij geen uitstel geven van de verplichtingen tot betaling en Copaco is slechts verplicht van ingediende klachten kennis te nemen wanneer Wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn klacht aan al zijn alsdan jegens Copaco bestaande opeisbare verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en Copaco dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

9.8 In ieder geval zullen alle vorderingen van Wederpartij vervallen tenzij een juridische procedure is ingesteld bij een competente rechter binnen één (1) jaar na de datum van levering van de producten en/of diensten of de datum dat de levering had moeten plaatsvinden.

ARTIKEL 10. UITVOERING WERKZAAMHEDEN

10.1 De werktijden van Copaco’s personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij Wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend. Op vrijdag eindigt de werkdag om 17.00 uur.

10.2 Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door Copaco bepaald.

10.3 Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door Wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door Copaco wordt bepaald.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Alle geleverde goederen blijven Copaco’s eigendom tot alle verplichtingen van Wederpartij met betrekking tot deze geleverde goederen door Wederpartij aan Copaco volledig zijn voldaan. Voordat de betaling is ontvangen door Copaco is Wederpartij derhalve niet bevoegd deze goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen, met uitzondering van die in het kader van een normale bedrijfsuitoefening. Ingeval de kredietverschaffer of -verzekeraar dat van Copaco vraagt, kan Copaco de Wederpartij verplichten te voorzien in een uitgebreid verlengd eigendomsvoorbehoud en/of aanvullende zekerheid met betrekking tot deze geleverde goederen, het een en ander overeenkomstig het model dat Copaco’s kredietverschaffer of -verzekeraar oplegt.

11.2 Totdat de volledige betaling aan Copaco heeft plaatsgevonden is Wederpartij verplicht de geleverde goederen tegen alle mogelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is Wederpartij verplicht op eerste verzoek van Copaco ten behoeve van haar alle aanspraken van Wederpartij op diens verzekeraars hieruit voortvloeiend aan Copaco te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

11.3 Wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan Copaco ter beschikking te stellen en verleent reeds nu hierbij machtiging aan de door Copaco aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

11.4 Onverminderd het voorgaande behoudt Copaco alle verhaalsrechten die haar rechtens toekomen.

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de door Copaco aan Wederpartij geleverde Producten zullen uitsluitend eigendom zijn van Copaco of de betreffende fabrikant, producent of toeleverancier dan wel een rechthebbende derde. De overeenkomst tussen Copaco en Wederpartij en de Algemene Verkoopvoorwaarden houden geen overdracht van enig (intellectueel eigendoms-) recht of een gebruikslicentie in, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

12.2 Wederpartij verbindt zich deze (intellectuele eigendoms-)rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins.

12.3 Wederpartij zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende niet verwijderen of wijzigen.

12.4 Indien op de door Copaco geleverde producten – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, dan worden deze producten en programmatuur geleverd op basis van de licentie en garantie van de derden.

12.5 Naar beste weten van Copaco vormt gebruik van de geleverde producten geen inbreuk op of schending van enig recht van derden.

12.6 Wederpartij bevestigt hierbij dat het zijn uitsluitende verantwoordelijkheid is om te voldoen aan de (licentie)voorwaarden verbonden aan de geleverde software en om zijn eindklanten/ eindgebruikers overeenkomstig te instrueren. Wederpartij is gehouden zijn eindklanten/eindgebruikers expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting om voor het gebruik van de producten de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

12.7 Wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een intellectueel eigendomsrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden. Wederpartij zal Copaco volledig vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten, boetes en uitgaven die het gevolg zouden zijn van een schending door de Wederpartij, zijn eindklanten/eindgebruikers of derden van dit artikel.

ARTIKEL 13. ANNULERING

13.1 Hoewel Copaco een verzoek van Wederpartij om in te stemmen met annulering steeds welwillend zal overwegen, is Copaco op geen enkele wijze verplicht tot instemming met een dergelijk verzoek. Alleen schriftelijke verzoeken tot annulering worden door Copaco in behandeling genomen. Indien Copaco reeds zaken heeft ingekocht of heeft gereserveerd ter nakoming van de betreffende overeenkomst zal Copaco niet akkoord gaan met annulering.

13.2 Indien Copaco instemt met annulering dient Wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering minimaal 10% van de overeengekomen totale contract som – voor zoveel van toepassing vermeerderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 3 – aan Copaco te betalen.

13.3 Geleverde en geaccepteerde goederen worden, met uitzondering van de in artikelen 7 en 9 bedoelde (garantie, reclame), door Copaco niet teruggenomen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zal Copaco gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname, alsmede is alsdan lid 2 van toepassing.

ARTIKEL 14. MEDEWERKING WEDERPARTIJ

14.1 Wederpartij zal Copaco steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Copaco nuttig of noodzakelijk acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten. Wederpartij staat in voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van alle te verschaffen informatie en/of medewerking. Bij het tijdig uitblijven van de gevraagde informatie en/of medewerking, zal enig overeengekomen oplevertermijn ten laste van Copaco tenminste opschuiven evenredig aan de vertraging. Voornoemde doet niet af aan het feit dat Wederpartij Copaco nog steeds dient te voldoen overeenkomstig de origineel overeengekomen tijdsplanning.

14.2 Wederpartij is verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de doeleinden, die hij ermee voor ogen heeft.

14.3 Indien is overeengekomen dat Wederpartij aan Copaco apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties welke Copaco aan Wederpartij ter kennis zal brengen.

14.4 Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte waar Copaco haar werkzaamheden ten behoeve van Wederpartij dient te verrichten, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de geleverde zaken waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Copaco redelijkerwijs te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

14.5 Alle vertragingen, risico’s, gevolgen en door Copaco te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door Wederpartij van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van Wederpartij.

14.6 Copaco mag het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan haar een nieuw adres van Wederpartij is medegedeeld, en door Copaco is bevestigd. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van Wederpartij.

ARTIKEL 15. NIET-WERVING

15.1 Wederpartij zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één jaar na de beëindiging ervan om welke reden dan ook, zich onthouden van het benaderen en/of beïnvloeden van bij Copaco betrokken personen, alsmede het veroorzaken of trachten te veroorzaken dat enige bij Copaco betrokken personen hun relatie met Copaco verbreekt, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Copaco. Indien Wederpartij in strijd handelt met één of meerdere verplichtingen die voortvloeien uit het voorgaande lid, dan verbeurt Wederpartij aan Copaco, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning is vereist, en ongeacht of de overtreding aan Wederpartij toe te rekenen is, per overtreding een direct opeisbare boete van honderdduizend euro (100.000 EUR), alsmede een boete van duizend euro (1.000 EUR) per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Zulks onverminderd het recht van Copaco om nakoming of volledige schadevergoeding van Wederpartij te vorderen.

ARTIKEL 16. WIJZIGINGEN

16.1 Hoewel Copaco een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is Copaco tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door Wederpartij schriftelijk aan Copaco verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voor zover die wijziging schriftelijk door Copaco is aanvaard.

16.2 Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot extra leveringen door Copaco, zullen die door Copaco steeds volgens de dan geldende tarieven aan Wederpartij in rekening gebracht worden. Indien er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en het overeengekomen tijdstip van levering, zulks voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 17. OVERMACHT

17.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van Copaco onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Wederpartij niet meer van Copaco gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: Een annulering, wijziging of vertraging – om welke reden dan ook – in het productie- of in het uitleveringsproces van een fabrikant, producent of toeleverancier naar Copaco, bedrijfsstoringen bij Copaco c.q. bij haar fabrikanten, producenten of toeleveranciers c.q. het uitblijven van leveringen door fabrikanten producenten of toeleveranciers, uitputting van de voorraad alsmede tekortkomingen door haar fabrikanten producenten of toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, in – en uitvoerverboden of – beperkingen, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet door Copaco ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van Copaco, en storingen in het internet, telecom of energie netwerk. Dit geldt in ieder geval indien Copaco het goed/product, dat zij aan Wederpartij heeft verkocht, op haar beurt niet in kan kopen bij haar verkoper als gevolg van haar wil onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheden. De Wederpartij is zich ervan bewust dat Copaco in ieder geval geen beschikkingsmacht heeft over fabrikanten producenten of toeleveranciers van Copaco en enig doen of nalaten door fabrikanten producenten of toeleveranciers kan niet aan Copaco worden toegerekend

17.2 In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid – ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien – waardoor Copaco tijdelijk gedurende maximaal 1 maand niet in staat is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te harer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat zij deswege gehouden is enige schade aan Wederpartij te vergoeden. Wederpartij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan Copaco verleende opdracht in te trekken.

ARTIKEL 18. LEVERING

18.1 De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden door Copaco slechts bij benadering opgegeven, en gelden derhalve niet als fatale termijnen.

18.2 Overschrijding van de door Copaco opgegeven leveringstermijnen, service levels of KPI’s, door welke oorzaak dan ook, geeft Wederpartij niet het recht op boetes, schadevergoeding, ontbinding of anderszins beëindiging van de overeenkomst of opschorting van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

18.3 Levering binnen de EU zal plaatsvinden op basis van ICC Incoterm Delivered Duty Paid, (DDP ICC Incoterms 2010), waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van enig vervoermiddel. Als tijdstip van levering wordt aangemerkt het tijdstip waarop Copaco de goederen, geladen, aan Wederpartij ter beschikking stelt, waardoor alle risico’s van verlies of schade aan de goederen overgaan op Wederpartij. Ingeval het leveringen buiten de EU betreft, zullen partijen steeds ad hoc op case by case basis, nadere afspraken maken over de toepasselijke Incoterm/leveringscondities. Molestrisico komt steeds ten laste van Wederpartij.

18.4 Indien Copaco van oordeel is, dat de verpakking van een door Copaco (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, is zij gerechtigd op kosten van Wederpartij het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Copaco is slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover Copaco zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden.

18.5 Indien op schriftelijk verzoek van Wederpartij levering wordt overeengekomen door overdracht van de goederen aan een door Wederpartij aangewezen Derde Partij (dropshipment) vindt levering plaats door terhandstelling aan die Derde Partij. De handtekening voor ontvangst van de genoemde Derde Partij geldt tussen Copaco en Wederpartij als bewijs daarvan.

ARTIKEL 19. GEHEIMHOUDING

19.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van de tussen hen (al dan niet schriftelijk) uitgewisselde vertrouwelijke (bedrijfs-) informatie. De Wederpartij is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers in acht wordt genomen.

19.2 Het is de Wederpartij zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Copaco niet toegestaan om programmatuur en de daarbij behorende documentatie, waarvan de auteursrechten bij Copaco berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzigen. Het is hem evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven.

19.3 Bij gebreke van nakoming van het in dit artikel gestelde, is de Wederpartij van rechtswege een boete verschuldigd van vijfduizend euro (5.000 EUR) per overtreding en per dag dat een dergelijke overtreding voortduurt, waarbij iedere inbreuk op lid 1 en lid 2 van dit artikel als een aparte overtreding wordt aangemerkt. Zulks onverminderd het recht van Copaco om nakoming of volledige schadevergoeding van Wederpartij te vorderen.

ARTIKEL 20. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

20.1 Voor zover in het kader van het verkoopproces en/of bij de dienstverlening verwerking van persoonsgegevens aan de orde is, zal Copaco deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met toepasselijke geldende privacywetgeving.

20.2 Wanneer Copaco daarbij handelt als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt zij voor de doeleinden waarvoor Copaco gegevens van (medewerkers van) Wederpartij verwerkt naar haar privacy statement op www.copaco.com.

20.3 Wanneer Wederpartij Copaco als verwerker inschakelt zal Wederpartij slechts persoonsgegevens verstrekken nadat tussen partijen een Verwerkersovereenkomst is afgesloten.

20.4 Wederpartij garandeert dat alle persoonsgegevens die zij al dan niet via haar medewerkers verstrekt, door Copaco verwerkt kunnen en mogen worden voor de bij verstrekking voorzienbare en beoogde doelen zoals beschreven in de privacy-statement van Copaco en in voorkomende gevallen de verwerkersovereenkomst die in het kader van dienstverlening wordt gesloten.

20.5 De Wederpartij is verplicht correcte gegevens, waaronder NAW gegevens, contactpersoon gegevens en rekeningnummers kenbaar te maken aan Copaco. Wijzigingen van gegevens dienen tijdig nadat de wijziging aan de Wederpartij kenbaar is geworden, schriftelijk aan Copaco kenbaar gemaakt te worden.

20.6 Wederpartij zal Copaco bij schending van het onder lid 4 en 5 bepaalde van volledig vrijwaren van enige vordering van derden, boete, schade, aansprakelijkheid of ander nadelig gevolg.

20.7 De totale aansprakelijkheid van Copaco ten opzichte van Wederpartij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uitvoering van haar verplichtingen onder en rondom bescherming van persoonsgegevens, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen onrechtmatig handelen in strijd met de wet, eventuele boetes als gevolg daarvan opgelegd aan Wederpartij en ongeacht of ze daarbij handelt als Verantwoordelijke of Verwerker, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tienduizend euro (10.000 EUR). De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van Copaco.

ARTIKEL 21. WET- EN REGELGEVING

21.1 Wederpartij verklaart en garandeert dat hij in volledige overeenstemming zal handelen met alle toepasselijke wet- en regelgeving. De Wederpartij zal niets doen of nalaten dat Copaco, naar de mening van Copaco, in strijd brengt met de toepasselijke wet- en regelgeving en hij zal Copaco volledig vrijwaren tegen enige vordering, schade, aansprakelijkheid, boete of kosten die Copaco zou kunnen lijden als gevolg van enig doen of nalaten door de Wederpartij om te voldoen aan dergelijke wet- en regelgeving.

21.2 De Wederpartij erkent en aanvaardt dat de goederen, software en technologie die worden geleverd ingevolge een order of overeenkomst tussen Copaco en de Wederpartij, onderworpen (kunnen) zijn aan wetgeving en regels inzake exportrestricties opgelegd door een lidstaat van de EU, de EU en/of de Verenigde Staten van Amerika (waaronder, maar niet beperkt tot, de Export Administration Regulations (“EAR”) en de sanctieregimes van het U.S. Department of Treasury en van het Office of Foreign Asset Controls). De Wederpartij zal deze wetgeving en regels te allen tijde volledig naleven en deze verplichting bij wederverkoop of enige vorm van terbeschikkingstelling aan derden tevens aan deze derden opleggen. Wederpartij vrijwaart Copaco volledig voor enig nadeel dat zij mocht lijden indien Wederpartij deze verplichtingen niet mocht nakomen.

21.3 De Wederpartij zal, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de bevoegde overheden geen goederen, software of technologie die worden geleverd ingevolge een order of overeenkomst tussen Copaco en de Wederpartij exporteren, herexporteren, overdragen of ter beschikking stellen voor enig gebruik, hetzij direct of indirect, naar/aan enige persoon, entiteit of bestemming verboden onder enige toepasselijke wet- en regelgeving en geen transacties aangaan of betalingen doen aan onbevoegde personen of entiteiten in strijd met enige toepasselijke wet- en regelgeving.

21.4 Wederpartij verklaart en garandeert dat hij en zijn werknemers en door hem op enige wijze ingeschakelde derden met betrekking tot de goederen, software en technologie die worden geleverd ingevolge een order of overeenkomst tussen Copaco en de Wederpartij geen derden zullen benaderen of een aanbod zullen doen of daarmee enige transactie zullen aangaan of betaling zullen doen of iets van waarde zullen doen toekomen in strijd met enige wet- en regelgeving inzake omkoping in de meest ruime zin van het woord, en hij zal Copaco volledig vrijwaren tegen enige vordering, schade, aansprakelijkheid, boete of kosten die Copaco ter zake zou kunnen lijden als gevolg van enig doen of nalaten door de Wederpartij in strijd met dergelijke wet- en regelgeving.

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT

22.1 Op alle door Copaco gedane aanbiedingen, alle met Copaco gesloten overeenkomsten en andere met Copaco aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle transacties, waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met Wederpartijen gevestigd in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

22.2 In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden voortvloeiende verbintenissen de statutaire plaats van de vestiging van Copaco zal gelden.

ARTIKEL 23. OVERIG

23.1 De titels van de onderscheiden artikelen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

23.2 Indien een (gedeelte van een) bepaling van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van onderhavige algemene Algemene Verkoopvoorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zal de ongeldige of niet afdwingbare bepaling vervangen worden door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

23.3 Copaco heeft het recht om deze Algemene Verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen tenminste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding schriftelijk aan de Wederpartij ter kennis worden gebracht. Indien de Wederpartij de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden niet aanvaardt, zullen de partijen zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden bijeenkomen om over de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden te onderhandelen. Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen na deze termijn van veertien (14) kalenderdagen, zullen de door Copaco nieuw meegedeelde Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn vanaf de oorspronkelijk voorziene datum van inwerkingtreding.

23.4 Enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden die naar haar aard bedoeld is om na het einde van de overeenkomst te blijven voortduren, met inbegrip van, doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding, zal blijven voortduren.

ARTIKEL 24. GESCHILLEN

24.1 Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven (nr. 17048595)